Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
19/03/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝ: Οι εναλλακτικές προτάσεις του ΣΥΝ για την ανεργία, την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις

Σύνοδος ΚΠΕ 18-19 Μαρτίου 2006

Η μαζική ανεργία και υποαπασχόληση και στις συνθήκες της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης επιβεβαιώνει, ότι ο καπιταλισμός αδυνατεί να εξαλείψει την ανεργία, που είναι σύμφυτη με αυτόν.

Η ανεργία απαξιώνει ανθρώπινο δυναμικό, προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό, πολιτικό επίπεδο και στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση, που στερείται πολύτιμους πόρους.

Σήμερα προωθείται μία μορφή ανάπτυξης χωρίς αύξηση των θέσεων απασχόλησης, με συνεχή συμπίεση του κόστους εργασίας, με απορύθμιση - ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο στόχος της δημοσιονομικής και νομισματικής σταθερότητας προτάσσεται έναντι κάθε άλλου στόχου οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Ο ΣΥΝ χαιρετίζει τις μεγάλες κινητοποιήσεις των νέων στην Γαλλία που εξεγείρονται ενάντια σε πολιτικές που τους οδηγούν σε εργασία χωρίς δικαιώματα. Των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα στη Γερμανία για την υπεράσπιση του κοινωνικού κράτους.

Στη χώρα μας από τα τέλη της δεκαετίας του 90, ενώ εμφανίζονται υψηλοί ρυθμοί αύξησης ΑΕΠ, η ανεργία παραμένει υψηλή, λόγω κυρίως των εφαρμοζόμενων πολιτικών μείωσης της αγοραστικής δύναμης των εργατικών εισοδημάτων των εργαζομένων, αλλά και της μη στήριξης των μικρομεσαίων αγροτών και επαγγελματοβιοτεχνών.

Για την αύξηση της ανεργίας στη χώρα μας δεν φταίνε οι μετανάστες, γιατί χρησιμοποιούνται κυρίως σε κακοπληρωμένες και ανασφάλιστες δουλειές, που δεν επιλέγουν οι ντόπιοι εργαζόμενοι, και συμβάλλουν στην αναζωογόνηση ερημοποιημένων αγροτικών περιοχών και στη δημιουργία εξʼ αυτού του λόγου νέων θέσεων εργασίας.

Στα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Ανεργία (ΕΣΔΑ), που εφαρμόζονται στη χώρα μας από το 1998 από τις κυβερνήσεις του νεοφιλελεύθερου δικομματισμού (ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ.), προκρίνονται η επέκταση της μερικής και της προσωρινής απασχόλησης, καθώς και η γενικευμένη επιδότηση των επιχειρήσεων για τη δημιουργία ανακυκλούμενων θέσεων εργασίας. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Κατά συνέπεια οι κυβερνήσεις στη χώρα μας δεν προωθούν πολιτικές αντιμετώπισης αλλά διαχείρισης της ανεργίας.

Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ θεωρεί, ότι η δραστική μείωση της ανεργίας και η πλήρης και σταθερή απασχόληση είναι συνυφασμένες με την προώθηση μιας εναλλακτικής στο νεοφιλελευθερισμό πολιτικής με ορίζοντα και κατεύθυνση το σοσιαλισμό. Με μια βιώσιμη ανάπτυξη που δεν θα έχει στο κέντρο της το κέρδος αλλά τον άνθρωπο, το κοινωνικό συμφέρον, την ποιότητα ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. Που θα δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της ποιότητας των προϊόντων και της εργασίας.

Το τέλος της υποταγής της Ε.Ε. στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που συντηρούν και αυξάνουν την μαζική ανεργία μπορεί να επιτευχθεί με την κατάργηση του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ και την προώθηση μιας νέας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.

Βασικές αιχμές της συνολικής μας πρότασης για την αντιμετώπιση της ανεργίας στη χώρα μας είναι:

1. Η συνταγματική θεσμοθέτηση της υποχρέωσης της πολιτείας για εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης σε όλους τους πολίτες, που θα είναι η κεντρική μας πρόταση στην προσεχή αναθεώρηση του Συντάγματος.

2. Η ριζική μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση των αποδοχών, με πρώτο βήμα την άμεση καθιέρωση του 35ωρου στις επιχειρήσεις με περισσότερους από 20 εργαζόμενους.

3. Η σημαντική αύξηση των δημόσιων επενδύσεων.

4. Η προώθηση μαζικών προσλήψεων στους τομείς της κοινωνικής, της πράσινης εργασίας και της πολιτικής προστασίας (υγεία, παιδεία, κοινωνική φροντίδα και πρόνοια, προστασία του περιβάλλοντος, ποιότητα ζωής κλπ).

5. Η άμεση προώθηση μέτρων έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, των ηλικιωμένων μακροχρονίων ανέργων και των γυναικών, καθώς και η κατάργηση των διακρίσεων μεταξύ «παλαιών» και «νέων» εργαζομένων στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις σε βάρος των δεύτερων.

Τέτοια μέτρα έκτακτης ανάγκης θα μπορούσαν να είναι:

Προώθηση ειδικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων ανέργων και για αποτελεσματική επαγγελματική κατάρτιση που να τους οδηγεί σε απασχόληση.

Ένταξη σε καθεστώς προσυνταξιοδότησης των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών ή εναλλακτικά διασφάλιση της απασχόλησής τους μέσω ειδικών προγραμμάτων σε κοινωνικές υπηρεσίες, περιβάλλοντος, ποιότητας ζωής, στο δημόσιο, στους Δήμους και στις Νομαρχίες. Οι δαπάνες για τις δύο αυτές περιπτώσεις να καλύπτονται από έσοδα προερχόμενα από το τέλος 6/1000 στα δάνεια, από την επιβολή φόρου υπεραξίας 10% στις πωλήσεις μετοχών και από κοινοτικούς πόρους.

Ειδικά προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, επαγγελματικής κατάρτισης ή αυτοαπασχόλησης για τις γυναίκες. Κατάργηση των ποσοστώσεων που υπάρχουν γιʼ αυτές σε ορισμένα επαγγέλματα. Προώθηση μέτρων για την συμφιλίωση της οικογενειακής ζωής και της εργασίας τους (ενίσχυση δικτύου παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, γονικές άδειες, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, υποδομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, παιδιά και πολίτες με αναπηρίες κλπ).

Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων περιφερειακών μεσομακροπρόθεσμων αναπτυξιακών σχεδίων μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στις περιοχές που αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα ανεργίας, όπως για παράδειγμα στη Βόρεια Ελλάδα, που κυρίως πλήττεται από τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στα Βαλκάνια. Μέτρα οικονομικής και κοινωνικής στήριξης των απολυμένων εξʼ αυτού του λόγου.

Ειδικά προγράμματα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Μέτρα στήριξης της αγροτικής παραγωγής και της βιώσιμης αγροτουριστικής ανάπτυξης για την εξασφάλιση απασχόλησης των νέων της υπαίθρου.

6. 'Αμεσα μέτρα οικονομικής και κοινωνικής στήριξης των ανέργων, όπως:

Εξασφάλιση εγγυημένου εισοδήματος για τους ανέργους με την αύξηση και την χρονική επιμήκυνση της χορήγησης των επιδομάτων ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας να είναι το 75% του τελευταίου μισθού πριν την απόλυση και να χορηγείται για δύο χρόνια. Να δίνεται για άλλα δύο χρόνια στο ύψος του 60% του τελευταίου μισθού πριν την απόλυση, εφόσον κάποιος παραμένει άνεργος. Για όσους αμείβονται με τον κατώτερο μισθό το επίδομα ανεργίας να ανέρχεται στο 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη

Θέσπιση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Χορήγηση ειδικού βοηθήματος ανεργίας στο ύψος της σύνταξης του ΟΓΑ στους νέους ανέργους εντός διμήνου από την εγγραφή τους στον ΟΑΕΔ, εάν δεν έχουν βρει αποδεκτή απασχόληση.

Χορήγηση κάρτας απεριόριστων διαδρομών στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς στους ανέργους καθώς και εκπτωτικής πολιτιστικής κάρτας για την ψυχαγωγία τους.

Αναστολή της πληρωμής δόσεων στεγαστικών δανείων και επιδότηση ενοικίου στους ανέργους καθώς και απαλλαγή με τη συνδρομή του κράτους του 50% των λογαριασμών τους για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Ουσιαστική αύξηση των Δημοσίων δαπανών για την προώθηση πολιτικών για την αύξηση της απασχόλησης και για την προστασία των ανέργων από έσοδα που θα προέλθουν από την δίκαιη φορολογική μεταρύθμιση και από τη μείωση των στρατιωτικών δαπανών. Η συμμετοχή του κράτους στα έσοδα του ΟΑΕΔ, να φτάσει σταδιακά στο 1% του ΑΕΠ.

Προτεραιότητά μας είναι η στήριξη και ανάπτυξη κινήματος ανέργων, που σε συνεργασία με τα συνδικάτα των εργαζομένων θα προωθεί τα αιτήματά τους για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και για μέτρα ανακούφισής τους.

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης της Ν.Δ. για το ωράριο των καταστημάτων και για τις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό και εν συνεχεία στο δημόσιο τομέα, που ήλθαν ως συνέχεια αντίστοιχων ρυθμίσεων των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, είναι ακραία νεοφιλελεύθερες, βαθύτατα ταξικές υπέρ των επιχειρήσεων και οδηγούν στον κατακερματισμό της εργατικής τάξης με σοβαρές αρνητικές συνέπειες για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και την Αριστερά.

Οι εφαρμοζόμενες κυβερνητικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές και η ανοχή, σιωπή ή συναίνεση του ΠΑΣΟΚ ενθαρρύνουν τον ΣΕΒ και τους Τραπεζίτες να προωθούν την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και την αντικατάστασή τους από τις ατομικές συμβάσεις εργασίας.

Οι εργασιακές σχέσεις δεν χρειάζονται απορύθμιση, αλλά μια νέα ρύθμιση, που να τις αναβαθμίζει, να προστατεύει τα θεσμοθετημένα δημοκρατικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και να ενισχύει τη σταθερή και πλήρη απασχόληση σε βάρος της ελαστικής.

Αγωνιζόμαστε στη βάση του τρίπτυχου «Βιώσιμη Ανάπτυξη - Πλήρης Απασχόληση - Αναδιανομή Εισοδήματος υπέρ των εργαζομένων» για:

Βελτιωμένες, ανθρώπινες, αξιοπρεπείς, δημοκρατικές και σύγχρονες εργασιακές σχέσεις.

Δραστικό περιορισμό των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Ίσα ασφαλιστικά, μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα των ελαστικά απασχολούμενων με τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

Κατοχύρωση του ενιαίου χαρακτήρα των εργασιακών σχέσεων για τους παλιούς και νέους εργαζόμενους.

Κατάργηση των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων για υποβαθμισμένες εργασιακές σχέσεις στους νεοπροσλαμβανόμενους στις ΔΕΚΟ και στους ήδη εργαζομένους σε όσες παρουσιάζουν ελλείμματα.

Απλοποίηση των διαδικασιών νομιμοποίησης των μεταναστών.

Υπεράσπιση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Την αντιμετώπιση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας στους χώρους εργασίας με την αναβάθμιση και ενεργοποίηση των δημόσιων ελεγκτικών μηχανισμών. Την επιβολή στις επιχειρήσεις αυστηρών κυρώσεων ποινικού και διοικητικού χαρακτήρα (π.χ. αυτεπάγγελτη δίωξη και φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών) για τη μη εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, του νόμιμου ή συμβατικού ωραρίου και της κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων. Την κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας και την επίσπευση του χρόνου απονομής δικαιοσύνης επί των εργατικών διαφορών.

Η προώθηση των προτάσεων του ΣΥΝ για την πλήρη απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις στα πλαίσια της συνολικής εναλλακτικής πρότασής μας απαιτεί γενικότερες αλλαγές συσχετισμού δυνάμεων υπέρ της αριστεράς και των κοινωνικών κινημάτων.

Στηρίζουμε τους κοινωνικούς αγώνες που αναπτύσσονται αυτή την περίοδο στη χώρα μας και επιδιώκουμε να εκφράζουμε πολιτικά τα θύματα των νεοφιλελεύθερών πολιτικών. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές μπορούν να ηττηθούν με ισχυρά συνδικάτα και κοινωνικά κινήματα και με ενισχυμένη την Αριστερά και την κοινή δράση της.

Η κυβέρνηση μέσω προσχηματικού διαλόγου προσπαθεί να δημιουργήσει κλίμα ασφαλιστικής τρομοκρατίας, για να δρομολογήσει προαποφασισμένες επιλογές της για αφαίρεση ασφαλιστικών δικαιωμάτων και υπονόμευση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης προς όφελος της ιδιωτικής.

Ο ΣΥΝ μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ θα προωθήσει άμεσα πολιτικές καμπάνιες σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για την προβολή και προώθηση εναλλακτικών προτάσεών για την ανεργία, την πλήρη απασχόληση, τις εργασιακές σχέσεις και την αναβάθμιση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης.